Categoriearchief: algemeen

Algemene berichten, niet onder te brengen in een van de andere categoriën

Gemeentelijke rol bij conflict De Fabriek steeds troebeler

Zaanstad.nieuws.nl
Door: zaanstad Datum: 20 maart 2019 11:35 Laatste update: 20-03-2019 11:35


Foto: Google Street View

Wij waren de draad al eerder kwijt, maar na nieuwe vragen – ofwel onthullingen – van Democratisch Zaanstad over de ontwikkelingen bij filmhuis De Fabriek en het inpandige café is de kluwen nog verder in de knoop geraakt. Want er zit wel heel veel licht tussen de verklaring van wethouder Sanna Munnikendam dat zij niets weet over het geschil tussen beide partijen en de intensieve bemoeienis van de gemeente.

Wat we tot nu toe zeker weten is dat filmhuis en horecazaak in de clinch liggen over de huur die de laatste aan de filmafdeling moet betalen, dat die ruzie leek te eindigen in een vechtscheiding omdat diverse mediationtrajecten stukliepen en dat de laatste ontwikkeling was dat de strijdende partijen toch weer om de tafel wilden. Dat laatste tot tevredenheid van de gemeente, de huisbaas van De Fabriek en bovendien subsidievertrekker van de volgens DZ verlies lijdende culturele instelling. So far, so good.

Wie is de kwade genius?

Wie precies de kwade genius is in dit verhaal is onduidelijk. Volgens DZ is het filmtheater niet bereid om ‘water bij de wijn te doen’, maar we weten niet in hoeverre dat in redelijkheid ook niet verlangd kan worden. De huurovereenkomst tussen de twee gebruikers van het pand aan de Zaan is gebaseerd op bezoekersaantallen en daarover bestaat verschil van mening. Een grondig documentenonderzoek na een WOB-verzoekmoest er in 2016 meer duidelijkheid over verschaffen, maar dat werd on hold gezet in afwachting van de uitkomst van het destijds ingezette mediation-traject. En staat nog steeds in de ijskast.

Ambtelijke bemoeienis

Democratisch Zaanstad vindt dit een merkwaardige gang van zaken. Waarom niet de uitkomsten van het doorspitten van alle cijfers meegenomen in het mediationtraject, zodat dat op grond van feiten in plaats van beschuldigingen afgelegd kon worden? Het filmhuis zette in de strijd volgens DZ ondanks de krappe beurs ‘een duur advocatenkantoor’ in, terwijl de gemeente er de kostbare tijd van maar liefst vijf medewerkers aan besteedde, waaronder die van het hoofd juridische zaken die zich volgens de vragen van fractievoorzitter Juliëtte Rot laterweer terugtrok.

‘Geen bemoeienis’

Ondanks deze inzet van het ambtenarenbestand verklaarde Munnikendam echter na eerdere vragen van de fractie dat de gemeente geen partijwas bij de mediation en ook niet op de hoogte van de afspraken die er werden gemaakt. Dat komt Rot vreemd voor. En hoe verhoudt de betrokkenheid van gemeentepersoneel zich met haar uitspraak ‘dat de gemeente zich op het standpunt stelt dat zij geen bemoeienis, kan, wil en mag hebben met de interne bedrijfsvoering van het filmhuis’?

In de zomer van vorig jaar werd de huurovereenkomst tussen Zaanstad en het filmhuis gerepareerd nadat deze eerder pro forma was opgezegd vanwege de verhuizing naar het Cultuurcluster. De huurovereenkomst tussen het filmhuis en het café is echter niet gerepareerd, en dat nadat het filmhuis de gemeente daarover had geraadpleegd. Rot doet er een screenshot van een door de gemeente verstuurde e-mail bij, met een advies aan De Fabriek. Waarom achtte het college dat nodig, wil DZ weten.  

Democratisch Zaanstad wil naar aanleiding van deze correspondentie bovendien te weten komen van welk ‘streng regime’ dat ‘niemand moet willen’ hier sprake is. In aangehaalde e-mail staat volgens Rot ook dat er intern een aantekening zal worden opgenomen bij het huurcontract tussen de gemeente en het filmhuis, waarin staat dat de gemeente het initiatief moet nemen voor het opzeggen van de huur als gevolg van de bouw van een Cultuurcluster ‘of om welke andere reden dan ook’. Welke ‘andere redenen dan ook’ zouden er kunnen bestaan die deze interne aantekening nodig maken?

Taxatierapport

Het lijkt een groot wespennest en daar komt nog bij dat in april vorig jaar een taxatierapport is opgesteld voor het gebouw dat Zaanstad aan De Fabriek verhuurt en dat het filmhuis weer deels onderverhuurt aan de uitbaters van het café. Dat rapport zou DZ graag eens inzien – ‘desnoods onder geheimhouding’ – maar wat was de reden om het op te stellen? En wi gaf de opdracht daartoe?

Mediation mislukt: Café de Fabriek moet weg

De Orkaan 29-1-2019

Wethouder Cultuur Sanna Munnikendam schrijft aan de raad van Zaanstad:

‘Tot mijn spijt moet ik u berichten dat de Stichting De Fabriek en Café Fabriek er na een drietal gesprekken niet in zijn geslaagd gezamenlijk tot overeenstemming te komen met betrekking tot de gerezen verschillen.’

In de praktijk komt het er op neer dat per juni het huurcontract van Café de Fabriek is opgezegd, dit blijft zo, liet uitbater Pieter Grandiek ons zojuist weten: ‘Het bestuur van het filmtheater houdt de opzegging aan.’ Eerder ontkende Filmhuis -directeur Katrien Lamers tegenover De Orkaan dat het contract zou zijn opgezegd. Grandiek:

We hebben altijd positief naar de toekomst gekeken en we hadden vertrouwen in de nieuwe bemiddelaar (Eric van der Burg red.) Maar het is een veeg teken dat er zelfs onder zijn vaardige handen geen beweging in komt.

De voormalige voorzitter van het bestuur van het filmhuis, Sjoerd Jans, heeft eerder gezegd dat hij een ‘stille’ foyer wilde. Concerten, pubquizzen en culturele bijeenkomsten passen daar niet in.

Grandiek:


‘Zoveel energie en tijd, en het komt er maar niet van. We zijn deelnemer aan de gesprekken, maar daardoor niet minder verbaasd en teleurgesteld dat de lijmpoging niet gelukt is.’

Munnikendam meldt dat ze niet weet wat er in de gesprekken is gezegd, “omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn gevoerd in het kader van bemiddeling, weet het college niets over de inhoud van de gesprekken en kunnen we u inhoudelijk niet meer dan bovenstaande melden.”

De bemiddeling tussen de Stichting en het Café is door het college in januari opgestart nadat een eerder traject van twee jaar mediation mislukt is.

De gemeente subsidieert de Stichting De Fabriek en is eigenaar van het pand. Het vervolg is onduidelijk:

“De uitkomst van de gesprekken is voor het college teleurstellend. Zowel het filmhuis als het café zijn van toegevoegde waarde voor Zaanstad. Met beide partijen individueel gaan wij het gesprek aan met als centrale vraag: hoe gaan jullie nu verder?”

Het college zal daarnaast antwoord geven op de door de raad gestelde artikel 51 vragen, die betreffen onder meer de inhoud van het conflict en de kosten van de mediation.

Medio februari wordt nieuwe informatie verwacht.

Filmhuis De Fabriek kregen wij niet te pakken voor commentaar.

Café De Fabriek in juni 2019 dicht?


De Orkaan, 18-1-201
9

Café De Fabriek gaat in juni 2019 dicht, vooralsnog is de huurovereenkomst met exploitant Pieter Grandiek opgezegd, zo blijkt uit mails aan alle vrijwilligers van het filmhuis, die in bezit zijn van De Orkaan.

Tussen het Filmtheater en het café boterde het al lange tijd niet. Een van de redenen daarvan was de voorgenomen verhuizing naar het Cultuurcluster (dat inmiddels van de baan is). Op initiatief van Zaanstad liep een jarenlang mediation-traject, dat mislukt is.

De voorzitter van het bestuur van het filmhuis, Sjoerd Jans, trad onlangs af, vlak nadat hij de huurovereenkomst opzegde. Jans zei tegen het Noordhollands Dagblad dat zijn periode er gewoon opzat.

In april 2017 dreigde er zelfs een rechtszaak tussen café en filmtheater die de huur op wilde zeggen, die werd op het laatste moment afgeblazen. De opzegging werd tot juni 2019 opgeschort.

Negen jaar geleden kocht Pieter Grandiek met Café de Fabriek voor € 120.000, volgens hem de redding van het filmtheater dat op dat moment vrijwel failliet was:

“Met de opbrengsten van het horecadeel kon het filmtheater haar schulden aflossen”

Naast de huuropbrengst van het café krijgt De Fabriek jaarlijks € 200.000 subsidie van de gemeente Zaanstad.

Als er meer bezoekers komen moet het café meer huur betalen, en volgens het Filmhuis zijn er meer bezoekers, maar Grandiek stelt dat die aantallen nooit goed zijn aangetoond en onderbouwd.

(Ex-)Voorzitter Jans wil geen café met culturele activiteiten maar een ‘stille’ foyer. Financieel is dat idee onduidelijk maar sinds het cultuurcluster niet doorgaat, is Zaanstad gul met subsidies voor de instellingen die niet verhuizen. Eerder bood men De Fabriek al een uitbreiding aan waarop het filmtheater niet zat te wachten aldus de directeur.

Inmiddels zijn de partijen een nieuw mediation-traject ingegaan onder begeleiding van Eric van der Burg (voormalig VVD-wethouder Amsterdam). Van der Burg is geen lichtgewicht: eerder begeleidde hij de Zaanse coalitieonderhandelingen.

Wij vroegen de partijen om commentaar. Filmhuis-directeur Katrien Lamers ontkende dat het contract met het café is opgezegd, en Pieter Grandiek geeft geen commentaar zolang het mediation-traject loopt. Eind van deze maand zou dat zijn afgerond.

Brief van bestuur de Fabriek over komst cultuurcluster

Helaas (maar dat wisten we al van het bestuur)…

Filmtheater de Fabriek in het Cultuurcluster

Zaandam, 17 januari 2017

Aan iedereen die betrokken is bij en belangstelling heeft voor de besluitvorming aangaande het Cultuurcluster.

Nu de komende weken besloten zal worden over het al dan niet doorgaan van het Cultuurcluster is het van belang dat de positie van de Fabriek voor iedereen duidelijk is:
De fabriek staat volledig achter de plannen voor het Cultuurcluster en is erg enthousiast over het ontwerp van het nieuwe gebouw.

Voor de Fabriek betekent het Cultuurcluster veel.
– We krijgen een extra derde zaal. Daarmee wordt het mogelijk veel dynamischer te  programmeren en films te prolongeren zonder dat dat ten koste gaat van die art house films waarvoor traditioneel niet hele volksstammen op de been komen. Daarmee wordt het ook
mogelijk een grotere verscheidenheid aan interessante randprogramma’s en experimenten plaats te laten vinden.
– We krijgen een grotere eerste zaal tot onze beschikking waardoor de Fabriek première theater kan worden. Dat is in de huidige tijd, waarin de nieuwe films elkaar in steeds kortere tijd opvolgen, een must om het kritische en veeleisende publiek dat we inmiddels allemaal zijn geworden te bedienen.
– We krijgen een prominente plaats in een spraakmakend cultuurgebouw op een goed bereikbaar en druk knooppunt in Zaandam. Als ook de nieuwe overbouwing van de sporen klaar is zal het nieuw ontstane plein voor het stadhuis een prachtplek worden, waar het de hele dag een komen en gaan is van reizigers, stadhuisbezoekers, flexwerkers en mensen die naar de Bieb komen of cursussen volgen bij Fluxus of de nieuwe Zaanse Volksuniversiteit.
s’ Avonds wordt deze bezoekersstroom aangevuld met bezoekers van het restaurant, het filmtheater, het muziekpodium en de Fluxuszaal. Op zwoele zomeravonden is de roofbar open voor cocktails en romantiek.
– Door samen te wonen met andere culturele organisaties worden de mogelijkheden voor samenwerking en cross-overs sterk vergroot. Nabijheid is een belangrijk principe om dingen aan de gang te krijgen, om snel te schakelen, om elkaar veel informeel te treffen en daarmee de kans op snelle acties te vergroten.
– De trend in filmland is dat nieuwe locaties met state of the art voorzieningen en een forse uitstraling het goed doen en veel bezoekers trekken, terwijl bestaande, wat verouderde
filmtheaters te maken hebben met stagnatie en zelfs terugloop van bezoekersaantallen. Het nieuwe Cultuurcluster maakt dat de Fabriek zal toetreden tot de eerste categorie.
– De nieuwe locatie zal dus meewerken aan het verhogen van de bezoekersaantallen, en daarmee aan een gezondere financiële basis voor het filmtheater.
– De nieuwe locatie zal het filmtheater nieuwe energie en een nieuw elan geven; het is een zeer gewenste volgende stap als vervolg op onze mooie jaren aan de Zaan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Parwin Mirahimmy (directeur:
parwin@de-fabriek.nl of Sjoerd Jans (voorzitter: sjans@planet.nl).

De Fabriek is Uniek nodigt je uit op Kultuurklutser

Beste fans van De Fabriek,

Sinds het bestuur van de De Fabriek toegezegd heeft om te gaan verhuizen naar het te bouwen cultuurcluster, is het stil geweest bij De Fabriek is Uniek.
Het leek ons zinloos om nog langer actief handtekeningen te blijven verzamelen om opnieuw (tevergeefs) aan de Gemeente Zaanstad aan te bieden…

kleuren-klopperOnlangs echter is een groep Zaanse cultuurliefhebbers onder de naam kultuurklutser een initiatief gestart in de hoop voldoende handtekeningen te verzamelen (de eerste 800 van de benodigde 5000 zijn al binnen) om een referendum over het cultuurcluster af te dwingen. Dat biedt ons (en u) nieuwe kansen!
Wij begrijpen goed dat uw stem tegen verhuizing van De Fabriek, niet direct betekent dat u zonder meer tegen het geplande cultuurcluster bent, maar toch roepen wij u bij deze op u op de kultuurklutser website te informeren en daar (wellicht) de petitie te tekenen.

Hartelijk dank voor uw steun en vriendelijke groeten,

De Fabriek Is Uniek

Kultuurklutser ambassadeurs

Dit bericht verscheen op de site van het Noordhollands Dagblad op 15-6-2015

petitie-tekenenZAANSTAD – Oud-directeur Jan de Bruin van het Kunstcentrum benoemt de mensen die het referendum gesteund hebben tot ambassadeur van Kultuurklutser en nodigt ze uit op zoek te gaan naar negen nieuwe ondertekenaars. De actie heeft de eerste drempel van vijfhonderd handtekeningen genomen.

Door Rob Swart – 15-6-2015, 17:16 (Update 15-6-2015, 17:16)
Kultuurklutser verzet zich tegen de bouw van een cultuurcluster op de lege plek tussen het station en Inntel. Daar wil de gemeente de Bieb, Fluxus, Fabriek en De Flux huisvesten. Boeken en literatuur, film, muziekles, pop en creativiteit op een adres. Bruin ziet dat niet zitten. Cultuurinstellingen worden vaak niet sterker door zo’n vermenging maar gedijen veel beter in wijken en in een passende omgeving. Dertig miljoen in een gebouw steken is zonde van het geld, vindt Bruin.

Na vier dagen had Kultuurklutser zondag genoeg steun om het referendum officieel bij de gemeente aan te melden en de gemeenteraad zal moeten besluiten of het cultuurhuis open staat voor een volksraadpleging. Wethouder Verschuren heeft daar vorige week al van gezegd dat het besluit te lang geleden genomen is om nu nog in een volksstemming te brengen. Volgens Bruin overspeelt Verschuren daarmee zijn hand. ,,Verkeerde voorlichting. In de politiek wordt dat niet erg op prijs gesteld.’’

Kultuurklutser heeft nu voldoende steun om de referendumprocedure te starten. Nu volgt een raadsbesluit en daarna een tweede ronde waarin getoetst wordt of het vraagstuk voldoende mensen op de been brengt. Die tweede ronde geeft antwoord op de vraag of er daadwerkelijk een referendum komt. Indien vijfduizend mensen tekenen – de eerste ronde meegerekend – is het antwoord ja.

Petitie tegen cultuurcluster: actiegroep wil referendum

Dit bericht is afkomstig van De Orkaan van 10 juni 2015

klutserZaanstad is de kultuurkluts kwijt!” Dat is de  opvatting van een groep Zaanse cultuurliefhebbers die een online petitie is gestart tegen het cultuurcluster dat naast het station moet komen.Op de website kultuurklutser kunnen Zaankanters die geen voorstander zijn van het cultuurhuis hun handtekening achterlaten.

De petitie is het initiatief van Jan de Bruin, voormalig directeur Kunstcentrum Zaanstad, voorzitter jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds Zaanstad en lid stuurgroep Meedoen Zaanstad, Peter Goldstein, eigenaar IT bedrijf PGiT en cultuurliefhebber en Gerbrand Klop, algemeen directeur De BedrijvigeBij te Zaandam.

Volgens de initiatiefnemers is een “cultuurpaleis voor dertig miljoen” iets dat vooral veel geld kost maar voor de cultuur weinig zal opleveren. In tegendeel zelfs, voor culturele instellingen zou er wel eens minder geld over kunnen blijven.

Handtekeningen
Op de website wordt gevraagd om “héél veel handtekeningen”. Die worden aangeboden aan B&W van Zaanstad, “en als het er minimaal 5000 zijn kunnen wij verzoeken om een referendum.”

Ook kunnen er reacties worden achtergelaten, de eersten:

‘Om een cultuurplan in het centrum van Zaandam te realiseren, boven het station, lijkt me geen goed idee. Het is niet nodig en het kost te veel. Ook jaarlijks zijn er dan nog altijd veel kosten. We hebben een goeie muziekschool, een filmhuis De Fabriek en een bibliotheek. Zie er van af zou ik zeggen.’

Geheel eens met je standpunt inzake de geplande cultuurcluster: NIET DOEN! Enorme geldverspilling. Tegen de zin van veel Zaanse cultuurorganisaties in.

Cultuurklutser heeft ook een Twitteraccount en een Facebook-pagina.

Bestuur De Fabriek besluit toch te gaan

Het was te verwachten, maar het komt toch hard aan:
Het bestuur van De Fabriek heeft gisteren besloten om ter zijner tijd te gaan verhuizen naar het nog te bouwen cultuur cluster aan het stationsplein. 

Zie onderstaand persbericht dat inmiddels ook naar de lokale pers is verstuurd.

Downloaden (PDF, 72KB)

Het bestuur meldt dat de voor de vrijwilligers en de gemeente binnenkort nog een uitgebreider document met toelichting zal worden opgesteld.

grunge-film-strip-vectorEerder dit jaar had het bestuur al te kennen gegeven niet te willen samenwerken met het comité De Fabriek is Uniek, dat (zo moge duidelijk zijn) juist tegen verhuizing strijdt.
Mede hierdoor zag het comité weinig heil in verdere acties en is het stil geweest aan het front…
Of leidt dit definitieve besluit alsnog tot een storm aan nieuwe reacties, handtekeningen en ideëen om De Fabriek op de unieke lokatie te behouden of er een andere invulling aan te geven?

De Fabriek nog niet overtuigd van het cultuurcluster

Hoewel naast Leny Vissers nu ook burgemeester Geke Faber ons bezoekers en De Raad graag anders willen doen geloven, is het bestuur van De Fabriek zelf nog helemaal niet overtuigd van het nut van verhuizen naar een cultuurcuster in een in een nieuw te bouwen cultuurhuis.
Lees waarom in een vorige bericht en in onderstaand artikel dat afgelopen zaterdag op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad editie Zaanstreek stond gepubliceerd.

20140322_Dagblad Zaanstreek_De_Fabriek_niet_overtuigd

Reactie De Fabriek op het Programma van Eisen Cultuurcluster

Onze burgemeester Geke Faber heeft op 4 maart j.l. de raad middels bijgaande brief geïnformeerd over het Programma_van_Eisen_Cultuurcluster_en_Infrastructurele_voorzieningen_op_de_Figaro_locatie.

Daarin schrijft zij over Filmhuis De Fabriek o.a. :

Filmhuis De Fabriek was aanvankelijk geen voorstander van verhuizing naar het Cultuurcluster,
aangezien het filmhuis op de huidige locatie goed draait. Werkbezoeken in het land laten zien dat in veel Cultuurclusters filmtheaters zijn gehuisvest. In de gesprekken en werksessies hebben de
pluspunten voor inhuizing in het Cultuurcluster uiteindelijk de overhand gekregen.

Deze bewering is onjuist en is dan ook door het bestuur van De Fabriek uit hoofde van voorzitter Sjoerd Jans in onderstaande reactie tegengesproken.

Al lezende blijkt er trouwens nog veel meer aan de hand te zijn…

Downloaden (PDF, 10KB)